ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΣ ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Εἰς τὰς ἕδρας των


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος καὶ κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 479/598/18-3-2010 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περὶ τῆς μὴ ἐκτυπώσεως Ἱερῶν Συμβόλων καὶ Εἰκόνων εἰς ἀγγελτήρια Ἐκκλησιαστικῶν συνάξεων» γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι, ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ παρόντος καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, ἀπαγορεύεται ἡ ἀπεικόνισις ἐπὶ ἀγγελτηρίων (ἀφισῶν) λατρευτικῶν συνάξεων, θρησκευτικῶν πανηγύρεων, τελέσεως ἀγρυπνιῶν κ.λ.π. Σεπτῶν Εἰκόνων, Ἱερῶν τῆς Πίστεως ἡμῶν Συμβόλων, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ τοῦ Κυρίου Σταυροῦ, τὰ ὁποῖα μετὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν ρίπτονται εἰς κάδους ἀπορριμάτων ἢ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου καὶ καταπατῶνται ἀσεβῶς ἐπί εὐθύνῃ ἡμῶν…
Ἐπειδὴ ὅμως καὶ οἱ ἐκδίδοντες ἀγγελτήρια κηδειῶν καὶ μνημοσύνων χρησιμοποιοῦν ὁμοίως τὰ Ἱερὰ τῆς Πίστεως ἡμῶν Σύμβολα – ἂν καὶ ἐσχάτως εἴς τινα ἐξ αὐτῶν εἴδωμεν ἀντὶ τούτων ἄλλας παραστάσεις ὡς π.χ. ἄνθη διὸ καὶ συγχαίρομεν τοὺς ἐκδώσαντας – παραγγέλλομεν Ὑμῖν ὅπως συστήσητε εἰς τοὺς ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἐνορίας ὑμῶν ἢ καὶ τῆς πόλεως ἀκόμη ἐκδίδοντας τοιαῦτα ἀγγελτήρια ἔντυπα τὴν μὴ ἐκτύπωσιν ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ὡς εἴρηται Ἱερῶν Συμβόλων, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸν τιμαλφέστατον πνευματικὸν θησαυρόν καὶ τὰ περικαλέστατα κοσμήματα τῆς Ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως.
Εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ὡς ἄνω διατελοῦμεν 

Μετά Πασχαλίων Εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ