ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἐν Κορίνθῳ τῇ 5ῃ - 2 - 2010 

Πρὸς
ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Εἰς τὰς ἕδρας των.
Ἀγαπητοί πατέρες, εὐσεβεῖς Χριστιανοί, 

ἤδη διανύουμε τό εὐλογημένο στάδιο τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριωδίου καί ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα, 15η τρέχοντος μηνός, εἰσερχόμεθα στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Περίοδος ἔντονης προετοιμασίας γιά τήν ὑποδοχή τῶν μεγάλων σταθμῶν τῆς πίστεώς μας, δηλαδή τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως. Περίοδος προετοιμασίας μέ προσευχή, νηστεία, πάσης φύσεως ἐγκράτεια μέ σκοπό τήν ταπείνωσι ἤ καί ἐκρίζωσι τῶν παθῶν καί τήν αὔξηση τῶν ἀρετῶν, ἵνα «ἐκτινάξαντες τόν ζοφερόν ὕπνον μετά τῶν φρονίμων συνεισέλθωμεν παρθένων» εἰς τόν νυμφώνα τοῦ Κυρίου μας, «ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως Κύριε δόξα σοι» (Ἰδιόμελον β’ ἤχου τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Τρίτης).
Ἀγώνας, λοιπόν ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Ἀλήθεια! Γίνεται ἀγώνας, δηλαδή πόλεμος, ἄνευ ἀνεφοδιασμοῦ καί ἐνισχύσεων; Ὄχι βέβαια, διότι τότε ἡ ἔκβασις τοῦ ἀγῶνος θά εἶναι ἀρνητική. Τό ἐγνώριζαν καλῶς αὐτό οἱ ἁγιώτατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γι᾿ αὐτό καί μᾶς περέδωσαν ἕνα πλούσιο προσευχητικό πρόγραμμα γιά τήν περίοδο αὐτή. Θεῖες Λειτουργίες Μ. Βασιλείου, Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Ὄρθρος - Ὧραι – Τυπικά - Ἑσπερινός, ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀποδείπνων, τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, εἶναι κάποια ἀπό τό «ὑλικό ἀνεφοδιασμοῦ» γιά τόν ἀγώνα μας. Τό πλούσιο αὐτό λατρευτικό πρόγραμμα συνδυάζεται ἀπαραιτήτως ὅμως μέ τήν διδαχή καί τό κήρυγμα. Ὡς ἐκ τούτου ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 14ην Φεβρουαρίου 2010, καί ὅλες τίς Κυριακές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί περί ὥραν 18.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἄπ. Παύλου Κορίνθου κατά τήν διάρκεια τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν θά ὑπάρχει Ἀρχιερατική χοροστασία ἀπό τήν ταπεινότητά μου μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Κληρικῶν τῆς πόλεως Κορίνθου καί θά κηρύττωμεν ἐπικαίρως μέ σκοπό την δική σας πνευματική οἰκοδομή καί ἐνίσχυσι τοῦ ἐνθέου ἀγῶνος σας κατά τήν διάρκεια τῆς πνευματικῶς ἀγωνιστικῆς αὐτῆς περιόδου.
Ὅθεν σᾶς ἀναμένομεν ἀπό τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ὥστε μέ τόν 1ο Κατανυκτικό Ἑσπερινό καί μέσα ἀπό τήν τελετή τῆς ἀλληλοσυγχωρήσεως νά ἀρχίσωμε μέ τίς εὐχές τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας τό «στάδιον τῶν ἀρετῶν».
Γνωρίζομε, ἐπίσης στήν ἀγάπη σας ὅτι, κατά τόν τύπον αὐτόν, θά τελοῦνται οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί εἰς τίς Ἀρχιερετικές Περιφέρείες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, τό ὁποῖον ἐγκαίρως θά ἀνακοινώνεται στίς Ἐκκλησίες.
Ἡ συμμετοχή σας, ἀγαπητά μου παιδιά, στίς πνευματικές αὐτές εὐκαιρίες κρίνεται ἀπαραίτητη καί νά γνωρίζετε ὅτι δέν θά εἶναι χωρίς πνευματική ἀμοιβή.
Καλόν ἀγώνα!
Καλή καί εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή! 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ