ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Κορίνθῳ τῇ 18ῃ - 1 - 2010 

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διὰ τοῦ παρόντος καὶ κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 153/91/15-1-2010 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος με θέμα: «Περιαγωγὴ Δίσκου πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ χειμαζομένου λαοῦ τῆς Ἀϊτῆς», ἐντελλόμεθα Ὑμῖν ὅπως τὴν Κυριακὴν 24ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας περιαχθῇ Δίσκος ὑπὲρ ἐνισχύσεως τῶν κατοίκων τῆς Ἀϊτῆς, οἱ ὁποῖοι δεινῶς χειμάζονται ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐπισυμβάντος προσφάτως καταστρεπτικοῦ καὶ φονικοῦ σεισμοῦ.
Τὸ συλλεγησόμενον ποσὸν δέον ὅπως κατατεθῇ, ὡς οἷόν τε τάχιον, εἰς τὸν ὑπ᾿ ἀριθμ. 5509 – 040940 – 608 Τραπεζικὸν Λογαριασμὸν παρὰ τῇ Τραπέζῃ Πειραιῶς. Ἀντίγραφον τοῦ σχετικοῦ Γραμματίου Καταθέσεως ἀποσταλῇ καὶ ἡμῖν.
Ὡσαύτως ἐντελλόμεθα ὑμῖν, ὅπως συγκεντρώσητε καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης ὅπως τρόφιμα (ρύζι, μακαρόνια, λάδι καὶ κονσέρβες) καὶ θερινὰ κλινοσκεπάσματα, τά ὁποῖα καὶ θὰ ἀποστείλητε εἰς τὴν Τράπεζαν Τροφίμων καὶ Ἐνδυμάτων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ», προκειμένου νά προωθηθοῦν εἰς τοὺς ἐμπεριστάτους σεισμοπαθεῖς τοῦ λαοῦ τῆς Ἀϊτῆς. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ