ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ.

ριθμ. Πρωτ.   1199                                                                          ν Κορίνθ τῇ   23 - 10 - 2014

Δ/ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ.14/ΣΧΟΛΗ.ΓΟΝΕΩΝ

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

 

με τήν Ἐγκύκλιό μου αὐτῆ, ὡς πνευ­μα­τι­κός σας πα­τέ­ρας καὶ Ἐ­πί­σκο­πος τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, σᾶς προ­σκα­λῶ καὶ σᾶς πα­ρα­κα­λῶ νὰ βο­η­θή­σου­με ὅ­λοι τό­ν νε­υραλ­γι­κὸ χῶ­ρο τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας, ποὺ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἐξακολουθεῖ νά ἀ­πο­τε­λεῖ τὸ βα­σι­κώ­τε­ρο κύτ­τα­ρο τῆς κοι­νω­νι­κῆς μας ζω­ῆς.Ἐ­φέ­τος γιὰ τρί­τη συ­νε­χῆ χρο­νιὰ θὰ λει­τουρ­γή­σει ἡ εἰ­δι­κὴ «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ» τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας.

Ἡ ὕ­παρ­ξη μιᾶς τέ­τοιας Σχο­λῆς στὴν Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α κρί­νε­ται ἀ­πα­ραί­τη­τη σὲ μί­α ἐ­πο­χὴ, ποὺ τὰ δι­α­ζύ­γι­α πλη­θαί­νουν, πού ἡ δυ­σαρ­μο­νί­α στὶς σχέ­σεις γο­νέ­ων-παι­διῶν τεί­νει νὰ γί­νει κα­νό­νας ζω­ῆς, πού νέ­α ἤ­θη καὶ ξε­νό­φερ­τα μον­τέ­λα συμ­βί­ω­σης καί γεννήσεως νέων ἀνθρώπων τορ­πι­λί­ζουν τὸν ἱ­ε­ρὸ θε­σμὸ τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας καί τόν ἄνθρωπο, πού ἡ κρί­ση καὶ ἡ ἀμ­φι­σβή­τη­ση τῶν ἀ­ξι­ῶν ὄχι μόνο ἀνθεῖ ἀλλά καί ἐπικρατεῖ. Τὰ παι­διά μας, τά ὁποῖα ἀ­πο­τε­λοῦν τὴν ἐλ­πί­δα τοῦ αὔ­ρι­ο ἀλλά καὶ τοῦ πο­λυ­βα­σα­νι­σμέ­νου Ἔ­θνους μας, εἰ­σπράτ­τουν ἀρ­νη­τι­κὰ αὐ­τὲς τὶς κα­τα­στά­σεις, μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νὰ αὐ­ξά­νει τὸ χά­σμα με­τα­ξὺ γο­νέ­ων καὶ παι­διῶν, ἡ βί­α, ἡ παι­δι­κὴ ἐγ­κλη­μα­τι­κό­τη­τα καὶ τὸ χει­ρό­τε­ρο τά παι­διὰ νὰ κά­νουν χρή­ση ναρ­κω­τι­κῶν, νὰ ὁ­δη­γοῦν­ται στὴν ἀ­πό­γνω­ση καὶ στὴν αὐ­το­κτο­νί­α, χωρίς ὄραμα καί σκοπό γιά τή ζωή.

Στὴ Σχο­λὴ αὐ­τὴ τό­σον οἱ γο­νεῖς ὅ­σον καὶ οἱ ἐλεύθεροι νέοι, οἱ δυνάμει ὑ­πο­ψή­φι­οι γο­νεῖς, θὰ ἔ­χουν τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ ἀ­κού­σουν θέ­μα­τα ποι­κί­λης ὕ­λης, ἀλ­λὰ καὶ νὰ συ­ζη­τή­σουν πά­νω σέ αὐ­τὰ, μὲ εἰ­δι­κοὺς Ἐ­πι­στή­μο­νες, Κλη­ρι­κοὺς καὶ Λαϊκούς. Αὐ­τοὶ μέ­σα ἀ­πὸ τὶς γνώ­σεις τους τὴν ἐμ­πει­ρί­α τους, τήν σύγχρονη πρακτική, κυρίως ὅμως μὲ τὴν βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ θὰ προ­σπα­θή­σουν νὰ βο­η­θή­σουν καὶ νὰ στη­ρί­ξουν τοὺς γο­νεῖς ἤ τους ὑ­πο­ψή­φι­ους γο­νεῖς στὸ δύ­σκο­λο ἔρ­γο τῆς συ­ζυ­γί­ας καὶ τῆς ἀ­να­τρο­φῆς τῶν παι­διῶν.

Κα­τό­πιν τού­των σᾶς πα­ραγ­γέ­λλου­με ὅ­πως κα­τα­βά­λλε­τε κά­θε δυ­να­τὴ προ­σπά­θει­α (δι­α­βά­ζον­τας τὶς ἀ­να­κοι­νώ­σεις) καὶ προ­τρέ­πον­τα­ς θερμά  τού­ς Ἐνο­ρι­τές σας, νὰ πα­ρα­κο­λου­θοῦν τὶς συ­νά­ξεις αὐ­τές, γιὰ τὴν πνευ­μα­τι­κὴ ὠ­φέ­λει­α καὶ οἰ­κο­δο­μή τους στὸ ἔρ­γο τῆς παι­δο­ποί­ας, ποὺ τοὺς ἀ­νέ­θε­σε ὁ Θε­ὸς δι­ὰ τοῦ μυ­στη­ρί­ου τοῦ Γά­μου. Ἀλλά καί σεῖς οἱ ἴδιοι νά παρίστασθε γιατί καταρτίζεσθε καί ἐνημερώνεσθε ἀλλά καί σύν Θεῷ δύνασθε.

Οἱ συ­ναν­τή­σεις θὰ γί­νον­ται κά­θε Σάβ­βα­το καὶ κα­τὰ τὶς ὧ­ρες 6.00-8.00 μ.μ στὴν ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ στή­ν  Κό­ριν­θο (δί­πλα στὴν πα­λιὰ Ἱ­ε­ρα­τι­κὴ Σχο­λὴ). Πρῶ­τος ὁ­μι­λη­τής, τό Σάβ­βα­το 15 Νο­εμ­βρί­ου 2014 καί εὐθύς μετά τόν Ἁγιασμό πού θά τελέσει ἡ ταπεινότητά μου, θὰ εἶ­ναι ὁ Πα­νο­σ. Ἀρ­χιμ. κ. Ἄν­θι­μος Πα­πα­λε­ξό­που­λος, Ἱ­ε­ρο­κήρυξ τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως καὶ Ὑ­πεύ­θυ­νος τῆς Σχο­λῆς μὲ θέ­μα: «Οἰ­κο­γὲνει­α ὡς θε­σμὸς ἐν Χρι­στῷ», ἐ­νῶ θὰ ἀ­κο­λου­θή­σει με­γά­λος ἀ­ριθ­μὸς ὁ­μι­λη­τῶν καὶ θε­μά­των, ἐ­ξαι­ρε­τι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος, γιά τά ὁποῖα θά ἐνημερωθῆτε ἀπό τό ἔντυπο Πρόγραμμα πού θά κυκλοφορήσει σύντομα.

Ἀ­κό­μη σᾶς πα­ραγ­γέ­λλο­με ὅ­πως τὶς Κυ­ρι­α­κὲς 2α καὶ 9η Νο­εμ­βρί­ου ἐ. ἒ. ἀ­να­γνώ­σε­τε στὸ τέ­λος τῆς Θ. Λει­τουρ­γί­ας καὶ πρὶν τοῦ «Δι᾿εὐ­χῶν» τήν συνημμένη ἀ­να­κοί­νω­ση.

 

Εὐχέτης σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

Κοινοποίησις:

1. Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἄνθιμον Παπαλεξόπουλον, Ἱεροκήρυκα.

2. Φ. Σχολῆς Γονέων παρ᾿ ἡμῖν.

3. Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.

---------------------------------------------------------------------------

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

η Ιερά  Μητρόπολις Κορίνθου ευαισθητοποιούμενη στα σύγχρονα προβλήματα των νέων και των γονέων, στα πλαίσια της ποιμαντικής της ευθύνης, με την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου, θα λειτουργήσει για τρίτη  συνεχή χρονιά τη ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ. Σκοπός της Σχολής είναι να βοηθήσει τον ιερό θεσμό της οικογένειας, που παραπαίει από έσωθεν και έξωθεν ανίερες παρεμβάσεις και επιρροές.

Στη Σχολή αυτή, γονείς και νέοι θα έχουν την δυνατότητα να αναλύσουν και να προβληματισθούν πάνω σε μια μεγάλη σειρά θεμάτων άκρως ενδιαφερόντων και ποικίλης ύλης καθώς και να συζητήσουν τις απορίες και τις απόψεις τους με ειδικούς επιστήμονες κληρικούς και λαϊκούς σε ότι αφορά στο δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών.

Οι συναντήσεις  θα γίνονται κάθε Σάββατο απόγευμα, ώρα 6.00-8.00 στην ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ, της Ι. Μητροπόλεως μας στην Κόρινθο (δίπλα στην παλιά Ιερατική).

Στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, ώρα 6.00 μ.μ, μετά την τελετή του  Αγιασμού, την οποία θα τελέσει ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλητής θα είναι ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Άνθιμος Παπαλεξόπουλος, Ιεροκήρυξ και Υπεύθυνος  της Σχολής από τον οποίο δύνασθε να λαμβάνετε κάθε δυνατή πληροφορία σχετικώς, με  θέμα: «Η Οικογένεια ως θεσμός εν Χριστώ».

Ως εκ τούτου, προσκαλούμε κυρίως τα νέα ζευγάρια αλλά και τους ελεύθερους νέους, τους μελλοντικούς γονείς, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ της Ι. Μητροπόλεώς μας καθώς και τον εποικοδομητικό διάλογο, που πάντα έπεται της εισηγήσεως και τον οποίο συντονίζει ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος.

Στα μαθήματα, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο σύμφωνα με το πρόγραμμα, πού καταρτίσθηκε και θα κυκλοφορήσει στους Ι. Ναούς της Μητροπόλεώς μας, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εὐχέτης Σας μέ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ