ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ριθμ. Πρωτ. 930                                                                            ν Κορίνθ τῇ   24 - 7 - 2014


 

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

     Ἀγαπητά μου παιδιά,

 

     διὰ τῆς παρούσης σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἀπὸ 1ης ἕως καὶ 16ης Αὐγούστου ἐ. ἔ. ἡ ταπεινότης μου θὰ βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς ὀρεινῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας. Ἐκεῖ μὲ βάση τὴν παλαίφατη καὶ Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ θὰ περιοδεύω καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου στίς Ἐνορίες τῆς περιοχῆς, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση ἐπικοινωνία τῶν Ἱερέων καὶ τῶν πιστῶν μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου τους ἀλλὰ καὶ τὴν δική μου μέ αὐτούς καὶ τά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν.

     Ἡ περιοδεία μου στίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες τῆς Ὀρεινῆς Κορινθίας ἀποσκοπεῖ στὴν ἀναζωπύρωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος διὰ τῆς ἀναζωογονήσεως τῆς Λατρευτικῆς ζωῆς, ἰδιαιτέρως κατ᾿ αὐτὴν τὴν χρονικὴ περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ καὶ γεραίρει τὸ Θεομητορικὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ποὺ ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσε τὴν «καταφυγήν» καὶ «προστασίαν» τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

     Ἡ ἀπὸ κοινοῦ προσευχὴ Ἐπισκόπου, Κλήρου καὶ Λαοῦ στήν Παναγία μας ὡς καὶ οἱ ἐπιστηρικτικοὶ λόγοι, ποὺ θὰ ἀκουσθοῦν τίς ἡμέρες αὐτὲς θὰ γαληνέψουν τίς ψυχές, θὰ ἐνισχύσουν τὸ φρόνημα, θὰ παραμυθήσουν τὸν ἀποπροσανατολισμένο Λαὸ χαρίζοντάς του καὶ πάλι τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν χαρά, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν βεβαιότητα ὅτι «οὐδὲν ἀδύνατον τῇ μεσιτείᾳ» Αὐτῆς πού ἔφερε στόν κόσμο «τὴν Ὁδὸν καὶ τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν Ζωήν»!

     Ἡ διαδοχικὴ ἐπίσκεψη στίς Ἐνορίες τῆς Ὀρεινῆς Κορινθίας διὰ τὸν ὡς ἄνω ὁρισμένο σκοπὸ θὰ πραγματοποιηθῇ σύμφωνα μὲ τὸ συνημμένο Πρόγραμμα, γι’ αὐτό καὶ σᾶς παρακαλῶ γιὰ τὶς πολύτιμες προσευχὲς σας ὅπως ὁ Κύριος ἐνδυναμοῖ καὶ κρατύνῃ τὴν ταπεινότητά μου πρὸς ἐκπλήρωσιν καὶ αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς.

     Ἐπευχόμενος πλούσια τὴν Θεομητορικὴ χάρη καὶ εὐλογία καθώς καὶ «καλὸ Δεκαπενταύγουστο» διατελῶ,

 

Μετ᾿ εὐχῶν πατρικῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ