ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ.κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

ριθμ. Πρωτ.     434                                           ν Κορίνθ τῇ   4 - 3 - 2014

 

 

Πρὸς

τά Ἡγουμ/λια τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τάς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

 

 

     Διὰ τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 892/444/27-2-2014 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν ἐγγράφως ἐάν α) ἔχῃ καταφύγει εἰς τήν καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. Μονήν ἤ τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον ἡ κ. Γεωργία Φερεντίνου τοῦ Δημητρίου, β) διῆλθεν δι᾿ αὐτῆς/οῦ καί γ) γνωρίζητε τι περί αὐτῆς, καθότι αὕτη ἐξαφανισθεῖσα ἐκ τῆς οἰκίας της, πιθανῶς πρός τόν σκοπόν τῆς ἐγκαταβιώσεώς της εἴς τινα Ἱ. Μονήν οὐδέν ἴχνος ἀφῆκεν προς ἀνησυχίαν τῶν συγγενῶν της.

      

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ