ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ 1ΟΝ :
Ἡ Ἀποστολικὴ Ἱερὰ Μητρόπολις μας ἀπό τίς παραμονές τοῦ παρελθόντος Πάσχα λειτουργεῖ εἰς τήν Κόρινθο και ἐπί τῆς ὁδοῦ Περιάνδρου 8 Τράπεζα τροφίμων καὶ ἐνδυμάτων ὑπό τήν ἐπωνυμία «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ἡ Τράπεζα αὐτή ἐστήθη καί λειτουργεῖ λόγῳ τῆς ἀγάπης σας καί τῶν φιλοφρόνων προσφορῶν σας σέ τρόφιμα, ἐνδύματα καί ὑποδήματα.
Πάνω ἀπό διακόσιες (200) οἰκογενείας προμηθεύονται φαγητό, ἐνδύματα καί ὑποδήματα ἀπό τήν συγκεκριμένη Τράπεζα καί, εἰς τά μέτρα τοῦ δυνατοῦ, ἀνακουφίζονται ἀπό τήν δοκιμασία τῆς πτωχείας ἕνεκα τῆς ἰδικῆς σας ἀγάπης ἀλλά καί τῆς ὑπακοῆς σας στίς ἐκκλήσεις μας.
Ἡ ἀναταπόκρισή σας, ἕως τώρα, εἶχε θετικά ἀποτελέσματα, γι᾿ αὐτό καί ἐλειτούργησε «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ» ἀπροσκόπτως. Πλήν ὅμως, ἐνῷ σέ ἐνδύματα ἔχομε ἐπάρκεια ἰκανή, σέ τρόφιμα ὑστεροῦμε. Γι᾿ αὐτό παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας νά δραστηριοποιηθῆτε καί πάλι ἀποστέλλοντας τρόφιμα μέ μεγάλη διάρκεια, ὅσον ἀφορᾷ στήν ἡμερομηνία λήξης των. Μή λησμονῆτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος συχνότερα τρώγει παρά ντύνεται, καί ἔτσι οἱ ἀνάγκες εἰς τρόφιμα εἶναι μεγαλύτερες.
Πιστεύομε στήν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας. Τά δείγματα τῆς ἀγάπης σας πρός τόν συνάνθρωπό μας, ὁ ὁποῖος χειμάζεται καί πάσχει, μέχρι σήμερον εἶναι συγκινητικά. Ἔτσι ἐλπίζομε ὅτι καί πάλι ἡ συνδρομή σας σέ τρόφιμα θά εἶναι ἡ πρέπουσα, ὥστε «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ» νά συνεχίση τήν λειτουργία της χωρίς ἐμπόδια ἤ διακοπές.
Ἀδελφοί μου, οἱ προσφορές σας εἶναι δεῖγμα ἀγάπης, ἡ ὁποία συγκινεῖ τούς ἀνθρώπους καί εὐαρεστεῖ τόν Θεό. Ἰδιαιτέρως σήμερα, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Μεγάλης Μητέρας μας, οἱ καρδιές ὅλων μας πρέπει νά πάλλουν εἰς τούς ρυθμούς τῆς ἀγάπης Της, ἡ ὁποία καί ἐν ζωῇ εὐεργέτησε τό ἀνθρώπινο γένος ἀφοῦ γέννησε τόν Σωτῆρα μας, καί «ἐν τῇ Κοιμήσει της οὐ κατέλιπεν τόν κόσμον», γεγονός τό ὁποῖον γνωρίζομε βιωματικῶς ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὅταν ἐπικαλούμεθα τίς Θεομητορικές Της πρεσβείες.
Ἄς ἀκολουθήσωμε κ᾿ ἐμεῖς τό παράδειγμά της. Ἄς ἐπιδείξωμε σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί ἄς θρέψωμε τούς πτωχούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν παιδιά Της.
Μέ τήν ἐλπίδα τῆς πλουσίας ἀρωγῆς σας σέ τρόφιμα γιά τήν συνέχιση τοῦ ἔργου «ΤΗΣ ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ἐπευλογῶ ὅλους ἐσᾶς εὐχόμενος, ὅπως ἐφ᾿ ὄρου ζωῆς ἡ Παναγίας μας σκέπῃ καί προστατεύῃ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειες σας.
Ἔτη πολλά καί παρά Κυρίου εὐλογημένα.

ΘΕΜΑ 2ΟΝ :
Ἀκόμη σᾶς γνωρίζομε ὅτι ἐφέτος τήν 16ην Αὐγούστου συμπληρώνονται τρία (3) ἔτη ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου μας καί ἰδικοῦ σας Πνευματικοῦ Πατρός (σχεδόν τῶν περισσοτέρων ἀπό σᾶς) κυροῦ Παντελεήμονος, διό καί ἐντελλόμεθα, ὅπως εὐθύς μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας καί πρίν τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου ψαλλῇ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας μέ ἀγάπη πολλή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ