ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΑΓΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἀπὸ τῆς Δευτέρας 22ας Ἰουνίου καί ὥρας 19.30’ μ.μ. ἕως καὶ τῆς Τρίτης 30ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., καὶ μέ ἀφορμή τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διὰ τὴν μνήμην τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ πολιούχου Κορίνθου Ἀποστόλου Παύλου, θά ἀφιχθοῦν καί θὰ φιλοξενηθοῦν πρὸς ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τά Ἱερά Λείψανα τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων διό καί ἐντελλόμεθα νά ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τὰς Κυριακάς 14ην καὶ 21ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καί κατά πάσαν ἄλλην εὐκαιρίαν τὴν συνημμένην σχετικήν ἀνακοίνωσιν.

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Γ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καί πολιούχου Κορίνθου γνωρίζομεν είς τήν ἀγάπην σας ὅτι ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 22ας Ἰουνίου καί ὥρας 19.30’ μ.μ. ἕως καὶ τῆς Τρίτης 30ης Ἰουνίου 2009 εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν Κόρινθον θά ἐκτίθενται πρός προσκύνησιν τεμάχια ἐκ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Παταπίου, Σωφρονίου, Ὑπομονῆς, Γεωργίου, Νίκωνος, Βλασίου, Μακαρίου καί Ἰάσονος τῶν ἐχόντων σχέσιν μέ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κορίνθου. Διά τοῦτο σᾶς παρακαλοῦμε ὅπως μὲ τὴν παρουσίαν σας τιμήσητε καί τόν Ἀπόστολό μας καί τούς Ἁγίους μας προσερχόμενοι πρὸς ἀσπασμὸν τούτων διά νά λάβετε τήν ἐξ αὐτῶν χάριν καί τόν ἁγιασμόν, εἴτε κατὰ μόνας, εἴτε καθ᾿ ὁμάδας ἐν συνεννοήσει μὲ τοὺς ἐφημερίους σας.
Ἔτσι λοιπὸν σᾶς ἀναμένω τὴν Δευτέραν 22αν Ἰουνίου στίς 19.30’ μ.μ. εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου νὰ ὑποδεχθοῦμε «υἱϊκῶς» τούς Πνευματικούς μας Πατέρας, τούς πρεσβεύοντας ὑπέρ ἡμῶν τῷ Κυρίῳ πάντοτε καί νά συμπροσευχηθοῦμε εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν, ἡ ὁποία θά ἐπακολουθήσῃ καί εἰς τήν ὁποίαν θά ψάλλῃ Χορός Ἁγιορειτῶν πατέρων.
Εἴθε ἡ χάρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Παύλου καὶ τῶν έν Κορίνθῳ Ἁγίων νά μᾶς ἐπισκιάζουν καθ᾿ ὅλον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς σας.

Μετά πατρικῶν εὐλογιῶν καί ἀγάπης πολλῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ