ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/03/2019: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου προκηρύσσει επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό την 27ην Μαρτίου 2019 για την εκμίσθωση ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 20,με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως  κατάστημα είτε υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε εμπορίας εν γένει, είτε επαγγελματικής, γενικότερα, δραστηριότητος, αποκλειομένων μόνο των εμπορικών και εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν συνάδουν με τα χρηστά ήθη και με το έργο και την αποστολή της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως μας και στο τηλ. 27410-22547.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ « ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΠΙΔ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

…//…

Η Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, διά προφορικών προσφορών, διά την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του υπαγομένου σε αυτήν ΝΠΙΔ (το οποίο θα είναι και ο Εκμισθωτής) υπό την επωνυμίαν «ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ», ήτοι ενός ισογείου καταστήματος εμβαδού 273,65 τ.μ., το οποίο καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια οικοπέδου κειμένου εντός σχεδίου πόλεως Κορίνθου, εις το Ο.Τ. 3 του Δήμου Κορινθίων και επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 20. Τμήμα του ως άνω καταστήματος εμβαδού 161,45 τ.μ. κατασκευάστηκε προ του έτους 1955, το υπόλοιπο δε τμήμα αυτού, εμβαδού 112,20 τ.μ., προσετέθη κατ’ επέκταση του προϋπάρχοντος το έτος 1992 και έχει τακτοποιηθεί μέσω ολοκληρωθείσης ήδη υπαγωγής εις τον Ν.4495/2017, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αυτό ως  κατάστημα είτε υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε εμπορίας εν γένει, είτε επαγγελματικής, γενικότερα, δραστηριότητος, αποκλειομένων μόνο των εμπορικών και εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν συνάδουν με τα χρηστά ήθη και με το έργο και την αποστολή της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους και εν γένει της Εκκλησίας.

Η χρονική διάρκεια της μισθώσεως θα είναι κατ’ ελάχιστο έξι (6) ετών, αρχομένη από την υπογραφή της συμβάσεως.

Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο όπως είναι σήμερα, της Ιεράς Μητροπόλεως ως και του υπ’ αυτήν ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ» μη υποχρεουμένων σε εγκατάσταση αυτού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως ο Εκμισθωτής («ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ»), σε καμιά απολύτως επισκευή ή διόρθωση εις το μίσθιο υποχρεούται, ούτε ακόμα διά τις απολύτως αναγκαίες ή από ανωτέρα βία.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να μεριμνήσει διά την έκδοση νομίμου άδειας λειτουργίας με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές (κτιριολογικές και άλλες) που ορίζει ο νόμος και να διατηρεί αυτές πάντοτε εν ισχύ.

Απαγορεύεται εις το Μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτού. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως του Μισθωτού. Πάντως ο Εκμισθωτής δικαιούται ν’ αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων εις την προηγούμενη κατάσταση, με δαπάνες του μισθωτού

Οι τυχόν εργασίες βελτιώσεων, ανακαινίσεως και εκσυγχρονισμού του μισθίου ακινήτου θα γίνουν με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Μισθωτού, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού τους με μισθώματα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία, πάντοτε με άδεια, όπου απαιτείται, των αρμόδιων αρχών και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως του Μισθωτού δι’ αυτές.

Ως αρχική τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας διά την ανάδειξη πλειοδότου και τον καθορισμό μηνιαίου μισθώματος διά το ως άνω μίσθιο ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Η πρώτη προσφορά επί του ως άνω προτεινόμενου μηνιαίου μισθώματος πρέπει να είναι κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) μεγαλύτερη της τιμής εκκινήσεως της δημοπρασίας.

Μετά την παρέλευση του δεύτερου μισθωτικού έτους και διά όλη την περαιτέρω συμβατική διάρκεια της μισθώσεως, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατά ποσοστό ίσο με πέντε τοις εκατό (5%).

Ο συμμετέχων, πλέον των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται εις την αναλυτική διακήρυξη, οφείλει να διαλάβει εις τα δικαιολογητικά του και υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, προσώπου, το οποίο θα δηλώνει ότι αποδέχεται να εγγυηθεί υπέρ του μισθωτού την εκπλήρωση της μισθωτικής συμβάσεως και ότι θα υπογράψει αυτή ως εγγυητής, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά αυτού που θα επιλεγεί από την αρμόδια Επιτροπή πλειοδότου διά την εκπλήρωση των όρων της μισθωτικής συμβάσεως και παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Διά να γίνει κάποιος δεκτός εις τη διαδικασία δημοπρατήσεως θα πρέπει να καταθέσει, πέραν των λοιπών στοιχείων, ως εγγύηση συμμετοχής του και ως μέρος εγγυήσεως διά την καλή εκτέλεση των όρων της τυχόν συνταχθησομένης συμβάσεως μισθώσεως, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) υπέρ του Εκμισθωτού. Μετά το πέρας της δημοπρασίας οι εγγυητικές επιστολές κλπ θα επιστρέφονται εις τους συμμετέχοντες, πλην του αναδειχθησομένου πλειοδότου, ως προς τον οποίο θα παραμείνει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως. Σημειωτέον ότι ο πλειοδότης μισθωτής, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως, υποχρεούται σε συμπλήρωση του ποσού της ανωτέρω εγγυήσεως, διά της καταθέσεως συμπληρωματικού γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του ΤΠκΔ ή συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης υπέρ του Εκμισθωτού, ούτως ώστε η καταβληθησομένη τελικώς εγγύηση να είναι ισόποση δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων (μη συμπεριλαμβανομένων εις αυτά και του αναλογούντος επ’ αυτών τέλους χαρτοσήμου).

Ο ανακηρυχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει, εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, ασφαλιστήριο συμβόλαιο νόμιμα λειτουργούσης εις την Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρίας, που θα καλύπτει όλους τους κινδύνους, διά το μίσθιο κατάστημα και διά ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ, με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον Εκμισθωτή. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, ο Εκμισθωτής θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μισθώσεως και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου λόγω παραβιάσεως ουσιώδους όρου.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως της διακηρύξεως του Διαγωνισμού, διενέργειας του Διαγωνισμού και της συντάξεως από τη Νομική Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου της μισθωτικής συμβάσεως και της καταβολής της σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 74 Ν. 4194/2013) νομίμου δικηγορικής αμοιβής τόσο δια την διενέργεια του Διαγωνισμού όσο και δια τη σύνταξη της συμβάσεως βαρύνουν τον πλειοδότη και ανέρχονται σε ποσοστό 1% επί του αντικειμένου της δικαιοπραξίας δια την διενέργεια του Διαγωνισμού και σε ποσοστό 1% ως προς την σύνταξη της συμβάσεως.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον Επιτροπής, την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή, εις την Κροκίδειο Αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους (οδός Κροκιδά αρ. 4 – παραπλεύρως Επισκοπείου).

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αριθμ. 120/21.8.2018, 121/30.10.2018 καί 123/27.2.2019 αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφο της Διακηρύξεως και σχετικές πληροφορίες εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους, οδός Πυλαρινού αρ. 98, από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. και εις το τηλέφωνο 27410-22547.

Κόρινθος, 12.3.2019

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ